• ĐIỀU KIỆN VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP MỚI GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH

  ĐIỀU KIỆN VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP MỚI GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH

  ĐIỀU KIỆN -           Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thư có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg) phải có giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính (sau đây gọi là giấy phép bưu chính) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính cấp. -           Doanh nghiệp được cấp giấy phép bưu chính khi có đủ các điều kiện sau đây: a) Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực bưu chính; b) Có khả năng tài chính, nhân sự phù hợp với phương án kinh doanh theo nội dung đề nghị được cấp giấy phép; c) Có phương án kinh doanh khả thi phù hợp với quy định về giá cước, chất lượng dịch vụ bưu chính; d) C

 • ĐIỀU KIỆN VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP MỚI GIẤY PHÉP BÁN BUÔN SẢN PHẨM THUỐC LÁ

  ĐIỀU KIỆN VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP MỚI GIẤY PHÉP BÁN BUÔN SẢN PHẨM THUỐC LÁ

  ĐIỀU KIỆN Điều kiện cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá bao gồm: a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá; b) Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định; c) Có hệ thống bán buôn sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh nơi thương nhân đặt trụ sở chính (tối thiểu phải từ 02 thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá trở lên); d) Có văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc của các thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá; đ)         Có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) thuộc s

 • ĐIỀU KIỆN VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP MỚI GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN BUÔN SẢN PHẨM RƯỢU

  ĐIỀU KIỆN VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP MỚI GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN BUÔN SẢN PHẨM RƯỢU

  ĐIỀU KIỆN Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu bao gồm: a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán buôn đồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu; b) Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định; c) Có hệ thống bán buôn sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh nơi thương nhân đặt trụ sở chính (tối thiểu phải từ 03 thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu trở lên); d) Trực thuộc hệ thống kinh doanh của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc của doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu; có hợp đồng và văn bản giới thiệu của tổ chức, cá nhân

 • THỦ TỤC: CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU CÔNG NGHIỆP CÓ QUY MÔ DƯỚI 3 TRIỆU LÍT/ NĂM

  THỦ TỤC: CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU CÔNG NGHIỆP CÓ QUY MÔ DƯỚI 3 TRIỆU LÍT/ NĂM

  CÁC TRƯỜNG HỢP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG PHẢI CẤP PHÉP. Khi có thay đổi các nội dung của Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, THỜI GIAN THỰC HIỆN Trình tự, thủ tục: +          Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét và cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp. Trường hợp từ chối cấp bổ sung, sửa đổi phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do; +          Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp bổ sung, sửa đổi giấy phép, giấy xác nhận có văn bản yêu cầu bổ sung             Cơ quan t

 • THỦ TỤC: CẤP LẠI GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU CÔNG NGHIỆP CÓ QUY MÔ DƯỚI 3 TRIỆU LÍT/ NĂM

  THỦ TỤC: CẤP LẠI GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU CÔNG NGHIỆP CÓ QUY MÔ DƯỚI 3 TRIỆU LÍT/ NĂM

  CÁC TRƯỜNG HỢP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG PHẢI CẤP PHÉP. Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp do hết thời hạn hiệu lực hoặc bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, THỜI GIAN THỰC HIỆN Trình tự, thủ tục: +          Tổ chức, cá nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép (đối với trường hợp hết hiệu lực thì phải nộp trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày). +          Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét và cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ

 • THỦ TỤC: CẤP MỚI GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU CÔNG NGHIỆP CÓ QUY MÔ DƯỚI 3 TRIỆU LÍT/ NĂM

  THỦ TỤC: CẤP MỚI GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU CÔNG NGHIỆP CÓ QUY MÔ DƯỚI 3 TRIỆU LÍT/ NĂM

              ĐIỀU KIỆN Điều kiện cấp Giấy phép sảm xuất rượu công nghiệp bao gồm: Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành nghề sản xuất rượu. Sản xuất rượu công nghiệp phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Bia - Rượu - Nước giải khát được phê duyệt. Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu. Toàn bộ máy móc thiết bị để sản xuất rượu phải có nguồn gốc hợp pháp. Đảm bảo các điều kiện theo quy định về an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ và bảo vệ môi trường. Có quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp nhãn hàng hóa sản phẩm rượu tại Việt Nam. Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ng

 • CÁC TRƯỜNG HỢP VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH, VPĐD CỦA THƯỜNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

  CÁC TRƯỜNG HỢP VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH, VPĐD CỦA THƯỜNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

  CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG Văn phòng đại diện, Chi nhánh chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau: Theo đề nghị của thương nhân nước ngoài. Khi thương nhân nước ngoài chấm dứt hoạt động theo pháp luật của quốc gia, vùng lãnh thổ nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh. Hết thời hạn hoạt động theo Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh mà thương nhân nước ngoài không đề nghị gia hạn. Hết thời gian hoạt động theo Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh mà không được Cơ quan cấp Giấy phép đồng ý gia hạn. Bị thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh t

 • CÁC TRƯỜNG HỢP VÀ TRÌNH TỰ CẤP LẠI GIẤY PHÉP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, CHI NHÁNH CỦA THƯỜNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

  CÁC TRƯỜNG HỢP VÀ TRÌNH TỰ CẤP LẠI GIẤY PHÉP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, CHI NHÁNH CỦA THƯỜNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

  CÁC TRƯỜNG HỢP CẤP LẠI Thương nhân nước ngoài thực hiện việc cấp lại giấy phép văn phòng đại diện, Giấy  phép thành lập chi nhánh tại Việt Nam trong các trường hợp sau: -           Chuyển địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện, Chi nhánh từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hoặc khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác hoặc khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý khác. -           Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới mọi hình thức TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, THỜI GI