TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

08/06/2017
  • Tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, mở chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

 

  • Tư vấn và thực hiện các thủ tục thành lập các loại hình doanh nghiệp trong nước, mở Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

 

  • Tư vấn pháp luật về việc tổ chức lại doanh nghiệp như chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi, mua bán doanh nghiệp như: Chia hoặc tách các Công ty TNHH, Công ty cổ phần; sáp nhập công ty TNHH, Công ty cổ phần; chuyển đổi từ Công ty TNHH 2 thành viên thành 1 thành viên hoặc Công ty TNHH thành cổ phần và ngược lại.

 

  • Tư vấ, chuẩn bị, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên thường niên hoặc bất thường.

 

  • Tư vấn pháp luật về việc điều chỉnh các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện do chuyển trụ sở, chuyển nhượng vốn, thay đổi ngành nghề kinh doanh, đổi tên doanh nghiệp, thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty…

 

  • Xin giấy phép con cho các ngành nghề kinh doanh có điều kiện của doanh nghiệp: Giấy phép kinh doanh rượu, Giấy phép kinh doanh thuốc lá, Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, Giấy phép kinh doanh vận tải, Giấy phép cho thuê lại lao động, Giấy phép cung ứng dịch vụ chuyển phát thư…

 

  • Tư vấn và xây dựng, hiệu chỉnh các Quy chế quản lý và điều hành doanh nghiệp như: Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy định về trình tự, thủ tục họp Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Giám đốc/Tổng Giám đốc; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; Quy chế tài chính; Quy chế quản lý cổ đông và chuyển quyền sở hữu cổ phần; Quy chế các Phòng, Ban…