SỞ HỮU TRÍ TUỆ

08/06/2017

Cung cấp các giải pháp/thủ tục để tiến hành đăng ký, bảo vệ bản quyền của Nhãn hiệu (thương hiệu); Sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp;  quyền tác giả và xử lý các vi phạm về sở hữu trí tuệ

 1. Nhãn hiệu (thương hiệu)
 • Tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam và thực hiện đăng ký nhãn hiệu ra quốc tế.
 • Tra cứu nhãn hàng hoá, tư vấn, đánh giá về khả năng bảo hộ của nhãn hiệu tại Việt Nam.
 • Hỗ trợ, thực thi các quyền nhãn hiệu đang được bảo hộ: điều tra, giám sát, thương lượng, hòa giải, khởi kiện ra tòa hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền khác xử lý các xâm phạm về nhãn hiệu ở Việt Nam và nước ngoài.
 • Đàm phán, soạn thảo, thẩm định, đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu nhãn hiệu ở Việt Nam và ở nước ngoài.
 1. Sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp
 • Tư vấn đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp, thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ tại Việt Nam và ra quốc tế.
 • Tra cứu sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp, tư vấn, đánh giá sơ bộ khả năng đăng ký bảo hộ tại Việt Nam.
 • Gia hạn hiệu lực, ghi nhận các thay đổi đối với các bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp.
 1. Quyền tác giả
 • Tư vấn về các căn cứ phát sinh, xác lập, thay đổi, chấm dứt quyền tác giả/quyền liên quan.
 • Tư vấn và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký quyền tác giả/ quyền liên quan.
 • Tư vấn, đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán và soạn thảo hợp đồng sử dụng, chuyển nhượng và các hợp đồng khác liên quan đến quyền tác giả/quyền liên quan.
 • Khiếu nại các quyết định liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả/quyền liên quan.
 1. Xử lý vi phạm về sở hữu trí tuệ
 • Yêu cầu cơ quan Nhà nước/Tổ chức có thẩm quyền thẩm định và kết luận về các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
 • Yêu cầu Tổ chức/cá nhân vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm.
 • Yêu cầu các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm.