TƯ VẤN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI

08/06/2017

Giới thiệu địa điểm xin thuê đất, giao đất để thực hiện Dự án đầu tư theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.
Tư vấn, hỗ trợ thủ tục xin giao đất, thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư.
Tư vấn pháp luật về việc chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, thế chấp quyền sử dụng đất, bất động sản của các cá nhân, tổ chức.
Thực hiện các thủ tục hành chính/pháp lý về bất động sản, đất đai theo ủy quyền.
Tư vấn thủ tục chuyển nhượng tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất.
Tư vấn, môi giới bất động sản, định giá bất động sản.