Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 45/12016/QĐ-TTg cho phép tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích kể từ ngày 16/12/2016.

13/06/2017

Quyết định này được kỳ vọng sẽ tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong khâu giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công, tăng sự lựa chọn cho các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm chi phí lên tới hàng nghìn tỷ đồng cho toàn xã hội….

 

19

 

Tiếp nhận theo 3 hình thức

Cụ thể, các cá nhân, tổ chức có thể lựa chọn 1 trong 3 hình thức sau khi thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích: 1 – Gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; 2 – Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính; 3 – Gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Việc nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân được thực hiện tại các điểm phục vụ bưu chính của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích hoặc tại địa chỉ theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân. Cơ quan có thẩm quyền bố trí người tiếp nhận hồ sơ và tiền phí, lệ phí (nếu có) do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích chuyển đến. Thời điểm xác định tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ hợp pháp, hợp lệ tại cơ quan có thẩm quyền được tính kể từ khi ký Biên bản giao nhận hồ sơ.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ được chuyển đến, người tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển ngay hồ sơ đến người có thẩm quyền của cơ quan đó để giải quyết. Việc giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện theo đúng trình tự, thẩm quyền và thời hạn do pháp luật quy định.

Khi hoàn thành giải quyết thủ tục hành chính, cơ quan có thẩm quyền đăng tải công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của cơ quan (nếu có) và thông báo (bằng tin nhắn, thư điện tử hoặc hình thức khác) đến nhân viên bưu chính và tổ chức, cá nhân.

Trường hợp cá nhân, tổ chức yêu cầu gửi trả kết quả qua bưu điện, nhân viên bưu chính sẽ nhận kết quả để chuyển phát theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức đó. Hồ sơ gửi trả phải đảm bảo đầy đủ theo quy định. Nhân viên bưu chính phải trực tiếp đóng gói, niêm phong hồ sơ trước sự chứng kiến của đại diện cơ quan có thẩm quyền để thực hiện việc chuyển phát.