CÁC TRƯỜNG HỢP VÀ TRÌNH TỰ CẤP LẠI GIẤY PHÉP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, CHI NHÁNH CỦA THƯỜNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

09/06/2017
  1. CÁC TRƯỜNG HỢP CẤP LẠI

Thương nhân nước ngoài thực hiện việc cấp lại giấy phép văn phòng đại diện, Giấy  phép thành lập chi nhánh tại Việt Nam trong các trường hợp sau:

–           Chuyển địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện, Chi nhánh từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hoặc khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác hoặc khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý khác.

–           Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới mọi hình thức

  1. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, THỜI GIAN THỰC HIỆN

Trình tự, thủ tục:

+          Thương nhân nước ngoài thực hiện thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh (đối với trường hợp chuyển địa điểm trụ sở) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện, Chi nhánh tại nơi chuyển đi. Quá thời hạn nêu trên, thương nhân nước ngoài phải thực hiện thủ tục cấp mới Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh .

+          Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Cơ quan cấp Giấy phép;

+          Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ;

+          Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. Trường hợp không cấp lại phải có văn bản nêu rõ lý do

Thời gian thực hiện:

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  1. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Đối với trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện, Chi nhánh từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hoặc khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác hoặc khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý khác, hồ sơ bao gồm:

+          Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;;

+          Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện, Chi nhánh gửi Cơ quan cấp Giấy phép nơi chuyển đi;

+          Bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh đã được cấp

+          Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện, Chi nhánh nơi chuyển đến;

–           Đối với trường hợp Giấy phép bị mất, bị hủy hoại, hư hỏng dưới mọi hình thức, hồ sơ gồm: Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký.

  1. LỆ PHÍ: 1.500.000 VNĐ/Giấy phép
  2. CƠ SỞ PHÁP LÝ

–           Luật Thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội ban hành ngày 14/6/2005.

–           Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về Văn phòng Đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

–           Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 17/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

–           Thông tư 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ Công Thương Quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

–           Thông tư 73/1999/TT-BTC ngày 14/9/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu lệ phí cấp Giấy phép đặt Văn phòng Đại diện thường trú của tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam.

  1. LIÊN HỆ

            Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH CABAS

Email: cabas@cabas.vn

Tel: 0944 688 777