TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG

08/06/2017

Tư vấn pháp luật về Hợp đồng dân sự – Thương mại – Xây dựng – BCC
Tham gia đàm phán Hợp đồng dân sự – Thương mại – Xây dựng – BCC
Soạn thảo, hiệu chỉnh Hợp đồng dân sự – Thương mại – Xây dựng – BCC
Tư vấn giải quyết các tranh chấp về Hợp đồng dân sự – Thương mại – Xây dựng – BCC
Đào tạo, hướng dẫn doanh tổ chức, cá nhân các kỹ năng soạn thảo, thẩm định hợp đồng;